Bolagsordning

Bolagsordning för Linc AB, org.nr 556232-0811

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Linc AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§ 3 Verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta värdepapper och likartad egendom samt bedriva konsultverksamhet inom verksamhetsstyrning i medicinrelaterade företag, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 4 000 000 kronor och högst 16 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 40 000 000 och högst 160 000 000.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter utan suppleanter.

§ 7 Revisorer

Bolaget ska ha en eller två revisorer med högst två revisorssuppleanter. Till revisor kan även registrerat revisionsbolag utses.

§ 8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 9 Rätt att delta vid bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra högst två biträden, dock endast om aktieägaren har gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

§ 11 Insamling av fullmakter och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

§ 12 Årsstämma

Vid årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer.
10. Val av styrelseledamöter och revisorer och revisorssuppleanter.
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 13 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Antagen vid årsstämma den 12 april 2021.