Valberedning

Senast vid utgången av tredje kvartalet varje år skall bolagets tre största aktieägare eller ägargrupper erbjudas att vardera utse en ledamot att ingå i valberedningen. Styrelsens ordförande ingår i valberedningen.

Valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart den utsetts.

Valberedningens mandat löper till dess att ny valberedning utsetts. 

Sammansättningen av valberedningen inför Lincs årsstämma 2022 förväntas offentliggöras under september 2021. 

Styrelsens ordförande, Bengt Julander, är sammankallande till valberedningens första möte och ingår i valberedningen som ledamot. 

Valberedningen skall bereda och till årsstämman lämna förslag till: 

    1. val av ordförande på stämman;
    2. val av styrelsens ordförande respektive ledamöter i bolagets styrelse;
    3. val av revisor och i förekommande fall revisorssuppleant;
    4. ersättning till styrelseordförande, styrelseledamöter, revisor samt i förekommande fall avseende utskottsarbete; och
    5. i den mån så anses erforderligt, ändringar i denna instruktion för valberedningen.