Valberedning

Vid utgången av tredje kvartalet varje år skall bolagets tre största aktieägare eller ägargrupper erbjudas att vardera utse en ledamot att ingå i valberedningen. Styrelsens ordförande ingår i valberedningen.

Valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart den utsetts.

Valberedningens mandat löper till dess att ny valberedning utsetts.

Valberedningen inför stämman 2024 besår av följande personer:
Martin Julander utsedd av Cronhamn Invest AB / Bengt Julander
Bengt Julander (styrelseordförande)
Cecilia Persson utsedd av Enter fonder
Katarina Hammar utsedd av Nordea fonder

Valberedningen skall bereda och till årsstämman lämna förslag till:

    1. val av ordförande på stämman;
    2. val av styrelsens ordförande respektive ledamöter i bolagets styrelse;
    3. val av revisor och i förekommande fall revisorssuppleant;
    4. ersättning till styrelseordförande, styrelseledamöter, revisor samt i förekommande fall avseende utskottsarbete; och
    5. i den mån så anses erforderligt, ändringar i denna instruktion för valberedningen.

Aktieägarna i Linc uppmanas att skicka förslag till valberedningen via e-post till valberedning@linc.se eller post till Linc AB (publ), Att: Bolagsstämma 2024, Vasagatan 28, 111 20 Stockholm.

Gällande principer för tillsättande av valberedning samt instruktioner för valberedningen
Principer för tillsättande av valberedning samt instruktion för valberedningen antagen 20220511