Bolagsstyrningsrapport

Linc följer NASDAQ Stockholms regelverk för emittenter och tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”). Bolagsstyrningsrapporten ska ange att Koden tillämpas av bolaget samt hur bolaget tillämpat Koden under det senaste räkenskapsåret.

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport 2021

Bolagsstyrningsrapport 2022

Bolagsstyrningsrapport 2023