Investeringsprocess

Vid varje ny investering görs en noggrann genomlysning (due diligence) av bolaget. Analysen omfattar bransch- och affärsmässiga, regulatoriska, kliniska, legala och finansiella aspekter samt miljö- och ansvarsfrågor. Resultatet av analysen ligger till grund för det investeringsbeslut som Lincs styrelse fattar.

Innan investeringen genomförs antas en tydlig plan för bolagets utveckling under Lincs ägande. Finns det medinvesterare regleras normalt förutsättningarna mellan parterna av ett detaljerat aktieägaravtal. På så sätt skapas bättre förutsättningar för samsyn på ägandet, vilket också medför en lägre risk.