GDPR

Linc AB (”Linc” eller ”Bolaget”) är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker avseende personuppgifter i samband med interaktion med Linc i dess verksamhet som investeringsbolag (”Tjänsten”). Linc ansvarar därmed för att se till att alla personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. All behandling av personuppgifter inom Linc sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från och med den 25 maj 2018 den så kallade dataskyddsförordningen (GDPR).

Den här personuppgiftspolicyn (i fortsättningen kallad ”Personuppgiftspolicyn”) beskriver Lincs behandling av personuppgifter och är till för att skapa trygghet i att Linc hanterar uppgifter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Inom ramen för Lincs verksamhet kan det förekomma personuppgifter som avser t.ex. för- och efternamn, personnummer, telefonnummer, adress, postnummer, e- postadress, m.m. (”Personuppgifter”). 

VARFÖR VI BEHANDLAR ERA PERSONUPPGIFTER, DEN LAGLIGA GRUNDEN, VILKA PERSONUPPGIFTER VI BEHANDLAR OCH LAGRINGSPERIODEN

Ändamål

Behandlingar som utförs

Kategorier av

Personuppgifter

För att kommunicera med personer i samband med nya investeringsmöjligheter.

Kommunikation via telefonoch e-post.

Utskick av information, t.ex. investeringsmöjligheter, m.m.

Registrering och lagring av Personuppgifter i kontaktdatabas.

Namn

Kontaktuppgifter

Adress

Företag

Från vilka källor hämtar vi Personuppgifter? För detta ändamål registrerar vi enbart Personuppgifter som du ger till oss.

Vilka andra kan komma att få tillgång till Personuppgifter? För detta ändamål kan administrativa samarbetspartners få tillgång till dina uppgifter, samt Lincs leverantörer av IT-tjänster.

Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt berättigade intresse att kunna kommunicera med dig som visat intresse för vår Tjänst och där Linc har bedömt att detta intresse väger tyngre än ditt intresse av att Personuppgifterna inte behandlas.

Er rätt att motsätta er behandlingen: Linc värnar om er integritet och kommer inte att behandla Personuppgifter för detta ändamål om du inte längre vill. Kontakta oss på info@linc.se så tar vi bort dina Personuppgifter.

Lagringsperiod: Linc går årligen igenom kontaktdatabasen och gallrar då Personuppgifter som inte längre är relevanta. Som utgångspunkt lagras dina Personuppgifter inte längre än 1 år från det att Linc senast har haft kontakt med dig avseende Tjänsten. I vissa fall kan det dock föreligga en skyldighet för oss att enligt lag eller föreskrift lagra vissa Personuppgifter längre än 1 år. 

Ändamål

Behandlingar som utförs

Kategorier av Personuppgifter

För att utöva ägarrollen i existerande investeringar

Personuppgifter kan registreras i Lincskontaktdatabas

Namn

Kontaktuppgifter

Adress

Företag

Från vilka källor hämtar vi era Personuppgifter? För detta ändamål behandlar Linc enbart Personuppgifter som du ger till oss.

Vilka andra kan komma att få tillgång till Personuppgifter? För detta ändamål kan administrativa samarbetspartners få tillgång till Personuppgifter, samt Lincs leverantörer av IT-tjänster.

Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt berättigade intresse att kunna kommunicera med dig som är involverad i Lincs investeringsverksamhet och där Linc har bedömt att detta intresse väger tyngre än ditt intresse av att Personuppgifterna inte behandlas.

Er rätt att motsätta er behandlingen: Denna behandling av era Personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna bedriva investeringsverksamheten. Om du väljer att invända mot denna behandling kommer Linc inte kunna att tillhandahålla dig Tjänsten.

Lagringsperiod: Linc går årligen igenom kontaktdatabasen och gallrar då Personuppgifter som inte längre är relevanta. Som utgångspunkt lagras dina Personuppgifter inte längre än 1 år från det att Linc senast har haft kontakt med dig avseende Tjänsten. I vissa fall kan det dock föreligga en skyldighet för oss att enligt lag eller föreskrift lagra vissa Personuppgifter längre än 1 år. 

Ändamål

Behandlingar som utförs

Kategorier av Personuppgifter

För att kommunicera med kontaktpersoner hos leverantörer ochpartners

Kommunikation via e-postoch telefon

Registrering och lagring av Personuppgifter ikontaktdatabas.

Namn

Kontaktuppgifter

Adress

Företag

Från vilka källor hämtar vi era Personuppgifter? För detta ändamål behandlar vi enbart Personuppgifter som du ger till Linc eller som Linc får av din arbetsgivare.

Vilka andra kan komma att få tillgång till dina Personuppgifter? För detta ändamål kan administrativa samarbetspartners få tillgång till dina uppgifter, samt Lincs leverantörer av IT-tjänster.

Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för att uppfylla Lincs och din arbetsgivares berättigade intresse att kunna kommunicera med dig som är Lincs kontaktperson och där Linc har bedömt att detta intresse väger tyngre än ditt intresse av att Personuppgifterna inte behandlas.

Er rätt att motsätta er behandlingen: Linc värnar om er integritet och kommer inte att behandla dina Personuppgifter för detta ändamål om du inte längre vill. Kontakta oss på info@Linc.se så tar vi bort dina Personuppgifter.

Lagringsperiod: För detta ändamål behandlar Linc Personuppgifterna i upp till ett år efter att Linc har avslutat affärsrelationen med din arbetsgivare eller i upp till ett år från att Linc har fått information att du inte längre är Lincs kontaktperson. 

Ändamål

Behandlingar som utförs

Kategorier av Personuppgifter

För att skicka finansiell information såsom årsredovisning och delårsrapporter som du prenumererar på

Utskick av prenumerationsbrev via e-post eller per post

Namn

Företag

Adress

E-postadress

Från vilka källor hämtar vi era Personuppgifter? För detta ändamål behandlar Linc enbart Personuppgifter som du ger till Linc.

Vilka andra kan komma att få tillgång till dina Personuppgifter? För detta ändamål kan administrativa samarbetspartners få tillgång till dina uppgifter, samt Lincs leverantörer av IT-tjänster och e-postdistributörer.

Laglig grund: Behandlingen utförs med ditt samtycke.

Er rätt att motsätta er behandlingen: Linc värnar om er integritet och kommer inte att behandla dina Personuppgifter för detta ändamål om du inte längre vill. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke genom att klicka på avregistrera i utskicket eller kontakta oss på info@linc.se så tar Linc bort dina Personuppgifter.

Lagringsperiod: För detta ändamål behandlar Linc Personuppgifterna tills vidare. Du kommer årligen att påminnas att du har lämnat samtycke till behandlingen.

MOTTAGARE AV PERSONUPPGIFTER OCH ÖVERFÖRINGAR UTANFÖR EU/EES

Linc kan som personuppgiftsansvarig uppdra åt en partner eller leverantör att utföra den behandling som har specificerats ovan, t.ex. IT-leverantörer, juristbyråer, konsultföretag, m.m.. Sådan behandling kommer inte att ske för annat ändamål än som angivits. Vissa partners och leverantörer kan ha en del av sin verksamhet i länder utanför EU/EES (ett s.k. Tredje land). Överföring sker endast till sådana länder som enligt EU-kommissionen har en adekvat skyddsnivå eller att leverantören innehar ett rättsligt bindande och verkställbart instrument som garanterar uppgifternas säkerhet.

Linc lämnar även ut dina Personuppgifter till tredje part vid utredning om misstanke om brott eller om vi annars är skyldiga att göra det enligt lag eller myndighetsbeslut.

Linc eller en väsentlig del av Linc kan komma att säljas till tredje part. I sådant fall kan dina Personuppgifter komma att delas med sådan tredje part med anledning av sådan försäljning. Sådan delning sker då med stöd av Lincs (eller dess aktieägares) berättigade intresse av att kunna genomföra en sådan försäljning.

RÄTTIGHETER SOM REGISTRERAD

Som registrerad äger ni rätt att:

  • begära information om vilka Personuppgifter Linc behandlar om er och ni kan begära en kopia av dessa (registerutdrag),
  • få felaktiga Personuppgifter korrigerade samt raderade,
  • invända mot hur vissa Personuppgifter behandlas samt begära att behandlingen av Personuppgifter begränsas,
  • få lämnade Personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig (rätt till dataportabilitet),
  • om behandlingen grundar sig på samtycke närsomhelst återkalla detta, och
  • om ni är missnöjd med hur vi behandlar era Personuppgifter kan ni göra en anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet. Kontaktuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten hittar du på se.

 

Ni kan när som helst få ut, radera eller begränsa behandlingen av era Personuppgifter. Vänligen notera att om ni begär att vi begränsar behandlingen av eller raderar era Personuppgifter kan det innebära att vi inte kommer att kunna tillhandahålla Tjänsten till er.

SKYDDET FÖR PERSONUPPGIFTER

 Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda Personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. För att säkerställa att Personuppgifter behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt använder vi oss av datanätverk som enligt branschstandard är skyddade mot intrång med brandvägg och lösenord. 

För att säkerställa integriteten för de Personuppgifter som ni lämnar kan vi komma att använda krypteringsteknik när vi överför sådana Personuppgifter över Internet till Bolagets servrar.

Våra medarbetare och leverantörer är bundna av sekretessavtal och är skyldiga att följa våra regler för informations- och IT-säkerhet, denna Personuppgiftspolicy och andra interna föreskrifter som ytterligare reglerar behandlingen av Personuppgifter.

ÄNDRINGAR I DENNA PERSONUPPGIFTSPOLICY

Linc förbehåller sig rätten att revidera denna Personuppgiftspolicy från tid till annan. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av Personuppgiftspolicyn. Om Linc gör några ändringar i Personuppgiftspolicyn kommer Linc att publicera dessa ändringar på Bolagets hemsida. Ni rekommenderas därför att läsa denna Personuppgiftspolicy regelbundet för att uppmärksamma eventuella ändringar. Om Linc ändrar Personuppgiftspolicyn på ett sätt som väsentligt skiljer sig från vad som angavs när ert samtycke samlades in, kommer Linc att underrätta om dessa förändringar och vid behov inhämta nytt samtycke till Lincs personuppgiftsbehandling.

Personuppgiftspolicyn antogs den 11 maj 2022

Kontaktinformation

Vid frågor om vår Personuppgiftspolicy eller angående vår behandling, kontakta:

Linc AB (publ)
Kontaktperson, Karl Tobieson
Strandvägen 7A
114 51 Stockholm
+46 709 35 85 74
info@linc.se