Utskott

Revisionskommitté
Bolaget har en revisionskommitté bestående av två ledamöter: Ulrika Dellby (ordförande) och Marianne Dicander Alexandersson. Revisionskommittén ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka Bolagets finansiella rapportering, övervaka effektiviteten i Bolagets interna kontroll och riskhantering, hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och därvid särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller Bolaget andra tjänster än revision, samt biträda vid upprättandet av förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval.

Ersättningskommitté
Bolagets styrelse har en ersättningskommitté bestående av styrelsen som helhet. Bengt Julander är ordförande för ersättningskommittén. Ersättningskommittén ska bland annat bereda förslag avseende ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Ersättningskommittén ska även följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar till bolagsledningen, tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som bolagsstämman enligt lag ska fatta beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget.