Viktig information

Denna del av webbplatsen och informationen på denna del av webbplatsen är inte avsedd för och får inte, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som är bosatta eller befinner sig i USA (innefattande dess territorier och besittningar, ”USA”), Kanada, Australien, Japan, Hongkong eller Singapore och utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva aktier, rättigheter eller andra värdepapper i Bolaget i USA, Kanada, Australien, Japan, Hongkong eller Singapore.

Värdepapper i bolaget som omnämns på denna del av webbplatsen har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 och får inte erbjudas eller säljas i USA.

Denna del av webbplatsen och informationen på denna del av webbplatsen adresseras och riktas endast till personer i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) (utöver Sverige) och i Storbritannien som är ”kvalificerade investerare” enligt artikel 2(e) i förordning (EU) 2017/1129 (och, med avseende på Storbritannien, den förordningen såsom den utgör del av inhemsk lag i Storbritannien genom European Union (Withdrawal) Act 2018) (”Prospektförordningen”). Informationen får inte läggas till grund för handling eller förlitas på i någon medlemsstat i EES (utöver Sverige) eller i Storbritannien av personer som inte är kvalificerade investerare.


Denna del av webbplatsen och informationen på denna del av webbplatsen är enbart riktad till personer som (i) inte är bosatta eller befinner sig i Storbritannien eller (ii)(a) är professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (b) är subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som denna information lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2) (a) – (d) i Ordern (alla personer i (ii) benämns tillsammans ”Relevanta Personer”. Denna del av webbplatsen och informationen på denna del av webbplatsen får inte läggas till grund för handling eller förlitas på av personer som inte är Relevanta Personer. Alla investeringar eller investeringsaktiviteter som sammanhänger med webbplatsen och informationen på webbplatsen är endast tillgängliga för Relevanta Personer och kommer endast att ingås med Relevanta Personer.


Åtkomst till informationen och dokumenten på denna del av webbplatsen kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer kan tillåtas åtkomst till sådan information och sådana dokument. Samtliga personer bosatta utanför Sverige, USA, Kanada, Australien, Japan, Hongkong eller Singapore som önskar åtkomst till dokumenten på denna webbplats måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst av denna webbplats, eller som kräver registrering eller godkännande av förvärv av värdepapper. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats utanför Sverige. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.
Jag intygar därför att:

  1. Jag är bosatt och befinner mig utanför USA, Kanada, Australien, Japan, Hongkong och Singapore;
  2. Jag är inte bosatt eller befinner mig i någon medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (utöver Sverige) där Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) är tillämplig, eller annars är jag en ”kvalificerad investerare” såsom definierat i artikel (2)(e) i Prospektförordningen;
  3. Jag är inte bosatt eller befinner mig i Storbritannien, eller annars är jag en Relevant Person och en ”kvalificerad investerare” såsom definierat i artikel (2)(e) i Prospektförordningen (såsom tillämplig); och
  4. Jag är bosatt och befinner mig antingen (a) i Sverige eller (b) utanför Sverige och varje jurisdiktion som omnämns under punkt (1) till (3) ovan och, i sådant fall, att jag är behörig att ta del av informationen och dokumenten på denna webbplats utan begränsning enligt lag och utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av bolaget.

Ja Nej