Avkastningen på substansvärdet var 0,5% det fjärde kvartalet 2021 och -1,2% helåret 2021.

  • Substansvärdet uppgick till 3 632 Mkr (2 494 Mkr) per den 31 december 2021 (62,7 kronor per aktie), en ökning om 17 mkr under det fjärde kvartalet. Utvecklingen under helåret 2021 var -30 mkr (justerat för nyemissionen).
  • Avkastning på substansvärdet per aktie uppgick till 0,5% (16,4%) under det fjärde kvartalet.
  • Avkastning på substansvärdet per aktie uppgick till -1,2% (50,2%) under helåret 2021.
  • Resultat i kronor per aktie under det fjärde kvartalet uppgick till 0,3 (8,8).
  • Resultat i kronor per aktie under helåret 2021 uppgick till -0,6 (20,8).
  • FDA beviljade Calliditas accelererat godkännande Tarpeyo/Nefecon för behandling av patienter med primär IgA-nefrit.
  • Linc investerade 40 mkr i Sedanas riktade emission på 615 mkr i december.
  • Linc ingick avtal om att investera upp till 50 mkr i Lantmännen Medical (projekt AF-16) i två trancher.
  • Linc ingick avtal om att investera upp till 70 mkr i Oncorena (fas I/II-studie för Orenallin för behandling av svår njurcancer) i två trancher.

 
Händelser efter periodens utgång

  • Linc förvärvade aktier i Medivir för 9 mkr och ökar ägandet från 10,5% till 12,3%

Bokslutskommunikén inklusive substansvärdets fördelning per 31 december 2021 finns i bifogad PDF.