Avkastningen på substansvärdet var 3,6% det fjärde kvartalet 2022 och -19,9% helåret 2022.

 • Substansvärdet uppgick till 2 909 Mkr (3 632 Mkr) per den 31 december 2022 (50,2 kronor per aktie), en ökning om 102 mkr under det fjärde kvartalet. Utvecklingen under helåret 2022 var -723 mkr.
 • Avkastning på substansvärdet per aktie uppgick till 3,6% (0,5%) under det fjärde kvartalet.
 • Avkastning på substansvärdet per aktie uppgick till -19,9% (-1,2%) under helåret 2022.
 • Resultat i kronor per aktie under det fjärde kvartalet uppgick till 1,8 (0,3).
 • Resultat i kronor per aktie under helåret 2022 uppgick till -12,5 (-0,6).
 • MedCap annonserade ett rekommenderat kontantbud på 3,60 kr / aktie för AdderaCare (18% premie). I slutet av kvartalet meddelades att budet accepterats av ägare som representerar 94,6% aktierna i bolaget och att MedCap därmed avsåg fullfölja erbjudandet.
 • Linc förvärvade aktier i Calliditas för 34 mkr. Ägandet ökade från 9,3% till 10,0%.
 • Linc investerade 10 mkr i det nya onoterade portföljbolaget Alder Therapeutics.
 • Linc tecknade aktier i OssDsigns riktade emission om 66 mkr. Linc investerade 3,5 mkr.
 • Calliditas utlicensieringspartner Everest Medicines regulatoriska ansökan om marknadsgodkännande för Nefecon blev accepterat av kinesiska myndigheten NMPA.
 • Calliditas och Viatris ingick ett licensavtal för att registrera och kommersialisera Nefecon i Japan.
 • Sedana Medical erhöll positivt utlåtande från EMA:s pediatriska kommitté avseende minskad design för den pediatriska studien.

Händelser efter periodens utgång

 • MedCap fullföljde kontantbud på AdderaCare och Linc avyttrade hela innehavet för 29,6 mkr.
 • Linc investerade 20 mkr i Akiram Therapeutics som blir ett nytt onoterat portföljbolag.
 • Egetis Therapeutics genomförde en riktad nyemission om 210 mkr. Linc investerade 6,6 mkr.
 • Linc avyttrade hela innehavet i Isofol Medical.
 • Calliditas fick villkorat marknadsgodkännande i Storbritannien för Kinpeygo.
 • Sedana Medical erhöll marknadsgodkännande i Italien.

Bokslutskommunikén inklusive substansvärdets fördelning per 31 december 2022 finns i bifogad PDF.