Avkastningen på substansvärdet var -11,5% det andra kvartalet 2022.

 • Substansvärdet uppgick till 2 859 Mkr (3 632 Mkr) per den 30 juni 2022 (49,4 kronor per aktie), en minskning om 370 mkr (-93 mkr) under det andra kvartalet och 774 mkr (-128 mkr) under halvåret.
 • Avkastning på substansvärdet per aktie uppgick till -11,5% (-3,8%) under det andra kvartalet 2022.
 • Avkastning på substansvärdet per aktie uppgick till -21,3% (-5,1%) under det första halvåret 2022.
 • Resultat i kronor per aktie under det andra kvartalet 2022 uppgick till -6,4 (-2,1).
 • Resultat i kronor per aktie under det första halvåret 2022 uppgick till -13,4 (-3,0).
 • Linc investerade i det nya onoterade portföljbolaget Melius Pharma.
 • Emissionen i Egetis Therapeutics slutfördes och Linc tecknade aktier för 23 mkr. Ägandet efter emissionen uppgår till 3,0%.
 • Initiator Pharma genomförde en riktad emission om 20 mkr samt en företrädesemission om 41 mkr. Linc investerade 16 mkr och ökade ägandet från 13,2% till 15,3%.
 • Cinclus Pharma genomförde en emission om ca 240 mkr. Linc tecknade aktier för 7 mkr samt förvärvade ytterligare aktier för 6 mkr och ökade ägandet från 3,6% till 4,0%.
 • Linc förvärvade aktier i Sedana Medical för 67 mkr och ökade ägandet från 8,1% till 10,1%.

Händelser efter periodens utgång

 • Initiator Pharma meddelade att 42,3% av företrädesemissionen tecknats och att 57,7% av emissionen därmed har allokerats i enlighet med lämnade garantiåtaganden. Linc har allokerats drygt 2,1 miljoner aktier genom sitt garantiåtagande.
 • Calliditas Therapeutics har meddelat att Europeiska kommissionen har beviljat villkorat marknadsgodkännande för Kinpeygo®.

Delårsrapporten inklusive substansvärdets fördelning per 30 juni 2022 finns i bifogad PDF.