Avkastningen på substansvärdet var 2,3% det tredje kvartalet 2021 och -1,9% de första nio månaderna 2021.

  • Substansvärdet uppgick till 3 616 Mkr (2 142 Mkr) per den 30 september 2021 (62,4 kronor per aktie), en ökning om 81 mkr under det tredje kvartalet. Utvecklingen under de första nio månaderna var -47 mkr (justerat för nyemissionen).
  • Avkastning på substansvärdet per aktie uppgick till 2,3% (13,9%) under det tredje kvartalet.
  • Avkastning på substansvärdet per aktie uppgick till -1,9% (29,0%) under de första nio månaderna.
  • Resultat i kronor per aktie under det tredje kvartalet uppgick till 1,4 (6,5).
  • Resultat i kronor per aktie under de första nio månaderna uppgick till -1,1 (12,0).
  • Linc investerade 47,3 mkr i riktad emission i Calliditas och ökade ägandet från 10,3% till 10,5%.
  • Företrädesemissionen i Initiator Pharma slutfördes och Linc tilldelades ca 1 miljon aktier för 3,9 mkr.
  • Linc investerade 11,8 mkr i nyemission i Synartro och ökade ägandet från 15,1% till 22,9%.
  • Linc förvärvade aktier i Cinclus Pharma genom utnyttjande av förköpsrätt i aktieägaravtalet för 2 mkr och ökade ägandet från 2,9% till 3,2%.

Händelser efter periodens utgång

Linc ingick i oktober 2021 avtal om att investera upp till 50 mkr i en explorativ studie och eventuellt en fas IIa studie i projekt AF-16 med indikationen hjärnödem i samband med traumatisk hjärnskada. Initialt investeras 10 mkr i form av en konvertibel och vid framgångsrikt resultat i den explorativa studien investeras ytterligare 40 mkr.

Delårsrapporten inklusive substansvärdets fördelning per 30 september 2021 finns i bifogad PDF.