Avkastningen på substansvärdet var -1,8% det tredje kvartalet 2022.

  • Substansvärdet uppgick till 2 807 Mkr (3 616 Mkr) per den 30 september 2022 (48,5 kronor per aktie), en minskning om 51 mkr (+81 mkr) under det tredje kvartalet och 825 mkr (-47 mkr) under 9-månadersperioden.
  • Avkastning på substansvärdet per aktie uppgick till -1,8% (2,3%) under det tredje kvartalet 2022.
  • Avkastning på substansvärdet per aktie uppgick till -22,7% (-1,9%) under den första 9-månadersperioden 2022.
  • Resultat i kronor per aktie under det tredje kvartalet 2022 uppgick till -0,9 (1,4).
  • Resultat i kronor per aktie under den första 9-månadersperioden 2022 uppgick till -14,3 (-1,0).
  • Calliditas meddelade att EU-kommissionen har beviljat villkorat marknadsgodkännande för Kinpeygo® och den kommersiella partnern STADA meddelade att man inlett lanseringen i EU.
  • Swevet avyttrades till MWI Animal Health.
  • Linc investerar i Alder Therapeutics som blir ett nytt onoterat portföljbolag.
  • Gesynta meddelade resultat från fas kliniskt II-studie (GS-248) inom systemisk skleros. GS-248 tolererades väl, uppvisade en god säkerhetsprofil och en kraftfull systemisk hämning av målenzymet mPGES-1. Däremot uppnåddes ingen signifikant effekt på patienternas symtom.

Delårsrapporten inklusive substansvärdets fördelning per 30 september 2022 finns i bifogad PDF.