Avkastningen på substansvärdet var -1,3% det tredje kvartalet 2023 och 4,4% under första nio månaderna 2023.

 • Substansvärdet uppgick till 3 038 Mkr (2 808 Mkr) per den 30 september 2023 (52,5 kronor per aktie), en minskning om 39 mkr (-51 mkr) under det tredje kvartalet och en ökning om 129 mkr (-825 mkr) under de första nio månaderna.
 • Avkastning på substansvärdet per aktie uppgick till -1,3% (-1,8%) under det tredje kvartalet 2023.
 • Avkastning på substansvärdet per aktie uppgick till 4,4% (-22,7%) under de första nio månaderna 2023.
 • Resultat i kronor per aktie under det tredje kvartalet 2023 uppgick till -0,7 (-0,9).
 • Resultat i kronor per aktie under de första nio månaderna 2023 uppgick till 2,2 (-14,3).
 • Linc investerade 8 mkr i OssDsign genom en riktad emission om totalt 150 mkr.
 • OssDsign Catalyst fick utökat marknadsgodkännande från FDA för användning i ryggradsburar.
 • OssDsign meddelade avsikt att genomföra strategiskifte för att bli ett renodlat ortobiologiföretag.
 • FDA beviljade prioriterad granskning för Calliditas läkemedel Tarpeyo (nefecon).
 • Calliditas och partnern Stada har skickat in en ansökan till EMA avseende fullt godkännande för Kinpeygo (nefecon).
 • Calliditas konkurrent Travere Therapeutics redovisade 24 månaders eGFR data och kunde inte visa upp statistisk signifikans relativt kontrollgruppen.
 • Sedana meddelade att FDA informerat om ytterligare krav på långtidsdata i den pågående kliniska studien vilket bedöms förskjuta tidsplanen framåt ca 12 månader.
 • Linc investerade i Fluoguide genom en riktad emission samt förvärvade ytterligare aktier i C-RAD.
 • Linc investerade i ZalVac som blir ett nytt onoterat portföljbolag.

Händelser efter periodens utgång

Initiator Pharma rapporterade positiva fas IIb-effektdata för pudafensine.
Egetis säkerställer 462 mkr i finansiering i form av en riktad nyemission samt skuldfinansiering.
Sedana Medicals sederingsläkemedel Sedaconda har godkänts i Storbritannien.