Avkastningen på substansvärdet var -11,1% det första kvartalet 2022.

  • Substansvärdet uppgick till 3 228 Mkr (2 460 Mkr) per den 31 mars 2022 (55,7 kronor per aktie), en minskning om 404 mkr (-34 mkr) under det första kvartalet.
  • Avkastning på substansvärdet per aktie uppgick till -11,1% (-1,4%) under det första kvartalet.
  • Resultat i kronor per aktie under det första kvartalet uppgick till -7,0 (-0,9).
  • Linc investerade 29 mkr i det nya onoterade portföljbolaget Oncorena.
  • Linc förvärvade aktier i Medivir för 9 mkr och ökade ägandet från 10,5% till 12,3%.
  • Linc investerade 2,5 mkr i en riktad emission i Fluoguide. Ägandet ökade från 6,8% till 6,9%.
  • Linc ingick avtal om att överta teckningsrätter från befintliga ägare samt ingick teckningsåtagande på 23 mkr i Egetis Therapeutics företrädesemission.
  • Sedana genomförde de första leveranserna av Sedaconda (isofluran) till kunder i Tyskland, bolagets största marknad.
  • Calliditas tillkännagav kommersiell tillgänglighet och första försäljning av TARPEYO™ i USA.

Händelser efter periodens utgång

Initiator Pharma annonserar avsikt att genomföra en riktad emission om 20 mkr samt en företrädesemission om 41 mkr. Linc åtar sig att investera 10 mkr i den riktade emissionen samt att teckna 6 mkr i företrädesemissionen. Dessutom garanterar Linc upp till 22 mkr i företrädesemissionen.

Delårsrapporten inklusive substansvärdets fördelning per 31 mars 2022 finns i bifogad PDF.