Avkastningen på substansvärdet var 9,6% det första kvartalet 2023.

  • Substansvärdet uppgick till 3 189 mkr (3 228 mkr) per den 31 mars 2023 (55,1 kronor per aktie), en ökning om 280 mkr (-404 mkr) under det första kvartalet.
  • Avkastning på substansvärdet per aktie uppgick till 9,6% (-11,1%) under det första kvartalet.
  • Resultat i kronor per aktie under det första kvartalet uppgick till 4,8 (-7,0).
  • Linc avyttrade innehavet i AdderaCare till MedCap som fullföljde det publika budet på bolaget.
  • Linc investerade 20 mkr i Akiram Therapeutics som därmed blev ett nytt onoterat portföljbolag.
  • Egetis Therapeutics genomförde en riktad nyemission om 210 mkr och Linc investerade ca 7 mkr.
  • Egetis Therapeutics bekräftade att man har pågående diskussioner med vissa externa parter gällande ett potentiellt bud på bolaget.
  • Linc investerade ytterligare 7 mkr i Alder Therapeutics.
  • Calliditas presenterade att primärt effektmått framgångsrikt uppnåtts i NefIgArd Fas 3-studien som utvärderar Nefecon i IgA-nefropati.

Delårsrapporten inklusive substansvärdets fördelning per 31 mars 2023 finns i bifogad PDF.