EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRIALIEN, KANADA, JAPAN, ELLER ANNAT LAND I VILKET SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER MEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Linc AB (publ) (”Linc” eller ”Bolaget”), en av Nordens ledande life science-investerare, offentliggör idag utfallet av erbjudandet avseende Lincs notering på Nasdaq Stockholm (”Erbjudandet”). Intresset för Erbjudandet har varit mycket stort bland såväl stora svenska och internationella institutionella investerare som allmänheten i Sverige. Erbjudandet var kraftigt övertecknat. Genom Erbjudandet kommer Linc ha fler än 40 000 aktieägare.

Erbjudandet i korthet

  • Priset i Erbjudandet har fastställts till 67,0 SEK per aktie, vilket motsvarar en premie i förhållande till substansvärdet om 9,7 procent per den 26 maj 2021.
  • Priset motsvarar ett marknadsvärde för samtliga utestående aktier i Bolaget om cirka 3 880 miljoner kronor efter genomförandet av Erbjudandet.
  • Erbjudandet består av 17 910 447 nyemitterade aktier, motsvarande cirka 30,9 procent av aktierna och rösterna i Linc efter Erbjudandets genomförande.
  • De nyemitterade aktierna tillför Bolaget cirka 1 200 miljoner kronor före transaktionskostnader.
  • I syfte att täcka eventuell övertilldelning i anslutning till Erbjudandet har Lincs huvudägare och tillika styrelseordförande Bengt Julander (”Huvudägaren”) åtagit sig att sälja befintliga aktier till ett värde om cirka 150 miljoner kronor före transaktionskostnader, vilket motsvarar 2 238 805 befintliga aktier och 12,5 procent av antalet aktier som omfattas av Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”).
  • Under förutsättning att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, omfattar Erbjudandet 17 910 447 nyemitterade aktier samt 2 238 805 befintliga aktier, vilket motsvarar cirka 34,8 procent av aktierna och rösterna i Linc efter Erbjudandets genomförande.
  • Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab, Enter Fonder, Fonder förvaltade eller rådgivna av Capital World Investors, Handelsbanken Fonder, Kapitalforeningen Investering & Tryghed, Nordea Investment Management och Swedbank Robur har förvärvat aktier i Erbjudandet för ett belopp motsvarande totalt cirka 827 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 61,3 procent av Erbjudandet, inklusive Övertilldelningsoptionen.
  • Handel i Lincs aktie på Nasdaq Stockholm inleds den 28 maj 2021 under kortnamnet (ticker) ”LINC”.
  • Förväntad likviddag är den 1 juni 2021.

Karl Tobieson, VD, kommenterar:

Vi har upplevt ett stort intresse för Linc och haft många positiva interaktioner och dialoger med potentiella investerare. Det är med stor glädje, entusiasm och ödmjukhet vi nu tar nästa steg i Lincs utveckling, tillsammans med våra nya aktieägare, stärkta av vår framgångsrika historia.

Bengt Julander, Ordförande, grundare och huvudägare, kommenterar:

”Mot bakgrund av det stora intresset för Linc och den positiva feedback vi fått från investerare är vi mycket glada att välkomna våra nya aktieägare. Vi är stolta över den stora efterfrågan från cornerstones, övriga institutionella investerare och allmänheten i Sverige och ser det som ett uttryck för att vi har en stark historik som investerare och vi ser fram emot att låta de nya aktieägarna att bli en del av vår fortsatta resa.”

Stabiliseringsåtgärder

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (”SEB”) kan i sin roll som stabiliseringsagent i samband med Erbjudandet genomföra transaktioner för att upprätthålla marknadspriset för aktierna på en nivå över det som annars skulle kunna råda på den öppna marknaden. Sådana stabiliseringstransaktioner kan genomföras på Nasdaq Stockholm, på OTC-marknaden eller på annat sätt, när som helst under den period som börjar per dagen för handel med aktier på Nasdaq Stockholm och slutar senast 30 kalenderdagar därefter. SEB har dock ingen skyldighet att vidta några stabiliseringsåtgärder och det finns ingen garanti för att stabiliseringsåtgärder kommer att vidtas. Under inga omständigheter kommer transaktioner att genomföras till ett högre pris än det som anges i Erbjudandet.

Övertilldelningsoptionen kan användas för att övertilldela aktier för att möjliggöra stabiliseringsåtgärder. Stabiliseringsåtgärderna, om de genomförs, kan avbrytas när som helst utan något meddelande men måste avbrytas senast inom ovan nämnda 30-dagarsperiod. SEB måste senast vid utgången av den sjunde handelsdagen, efter att stabiliseringstransaktioner har genomförts, i enlighet med artikel 5.4 i marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 (MAR) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052, offentliggöra att stabiliseringsåtgärder har vidtagits. Inom en vecka efter utgången av stabiliseringsperioden kommer SEB att offentliggöra huruvida stabiliseringsåtgärder vidtogs eller inte, datum då stabiliseringen inleddes, datum då stabiliseringen senast genomfördes samt prisintervallet inom vilket stabilisering genomfördes för varje datum då stabiliseringsåtgärder genomfördes.

Rådgivare

SEB har anlitats som Global Coordinator och Joint Bookrunner i samband med erbjudandet och ABG Sundal Collier (”ABGSC”) är Joint Bookrunner. Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB är legal rådgivare till Linc AB och White & Case Advokat AB är legal rådgivare till SEB och ABGSC. I samband med Erbjudandet agerar SEB och Avanza Bank AB (publ) som Retail Distributors.

För mer information, vänligen kontakta:

Karl Tobieson, VD

Telefon: +46 (0)70 935 85 74
E-post: karl.tobieson@linc.se

Thomas Bergh, CFO

Telefon: +46 (0)72 231 45 00
E-post: thomas.bergh@linc.se

Johan Hähnel, Ansvarig för investerarrelationer

Telefon: +46 (0)70 605 63 34
E-post: johan.hahnel@linc.se