Linc AB:s (publ) ("Linc") valberedning har som målsättning att valberedningens sammansättning ska överensstämma med Svensk kod för bolagsstyrning. Lincs tredje största ägare per den 30 september 2021, Capital Group, har dock avböjt deltagande i valberedningen. Baserat på nuvarande ägarförhållanden har det därför beslutats att valberedningen inför årsstämman 2022 ska bestå av företrädare utsedda av de två största aktieägarna och den fjärde största ägaren som var registrerade i bolagets aktieägarförteckning den 30 september 2021 samt styrelsens ordförande. Valberedningens huvudsyfte och ansvar är att lägga fram förslag till val och arvodering av ordförande och ledamöter i styrelsen samt revisorer till årsstämman 2022.

Den 30 september 2021 var de två största aktieägarna och den fjärde största akieägaren i Linc; Julander & Cronhamn Invest AB (65,21 procent av rösterna), Nordea Fonder (4,49 procent av rösterna) och Handelsbanken Fonder (3,88 procent av rösterna). De tre ägarna som är representerade i valberedningen innehar totalt 73,58 procent av rösterna i bolaget. De har utsett följande representanter till valberedningen: 

  • Martin Julander som utsetts av Julander & Cronhamn Invest AB (ordförande)
  • Jan Särlvik som utsetts av Nordea Fonder
  • Pär Sjögemark som utsetts av Handelsbanken fonder
  • Bengt Julander, styrelsens ordförande

Beräkningen ovan är baserad på 57 910 447 aktier. Lincs årsstämma för räkenskapsåret 1 januari 2021 – 31 december 2021 kommer att äga rum den 11 maj 2022. För att valberedningen ska ha möjlighet att överväga inkomna förslag med tillräcklig omsorg, ska förslag lämnas in senast den 17 mars 2022. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2022 samt på bolagets hemsida. Aktieägarna i Linc uppmanas att skicka förslag till valberedningen via e-post till valberedning@linc.se eller post till Linc AB (publ), Att: Bolagsstämma 2022, Birger Jarlsgatan 36, 114 29 Stockholm.