Linc AB:s (publ) ("Linc") valberedning har som målsättning att valberedningens sammansättning ska överensstämma med Svensk kod för bolagsstyrning. I enlighet med principerna för tillsättande av valberedningen har det beslutats att valberedningen inför årsstämman 2023 ska bestå av företrädare utsedda av de tre största aktieägarna som var registrerade i bolagets aktieägarförteckning den 30 september 2022 samt styrelsens ordförande. Valberedningens huvudsyfte och ansvar är att lägga fram förslag till val och arvodering av ordförande och ledamöter i styrelsen samt revisorer till årsstämman 2023.

Den 30 september 2022 var de tre största aktieägarna i Linc; Bengt Julander & Cronhamn Invest AB (65,21 procent av rösterna), Enter Fonder (4,80 procent av rösterna) och Nordea Fonder (4,64 procent av rösterna). De tre ägarna som är representerade i valberedningen innehar totalt 74,64 procent av rösterna i bolaget. De har utsett följande representanter till valberedningen: 

  • Martin Julander som utsetts av Bengt Julander & Cronhamn Invest AB
  • Cecilia Persson som utsetts av Enter Fonder
  • Björn Henriksson som utsetts av Nordea Fonder
  • Bengt Julander, styrelsens ordförande

Beräkningen ovan är baserad på 57 910 447 aktier. Lincs årsstämma för räkenskapsåret 1 januari 2022 – 31 december 2022 kommer att äga rum i maj 2023 (datum kommuniceras senare). För att valberedningen ska ha möjlighet att överväga inkomna förslag med tillräcklig omsorg, ska förslag lämnas in senast den 17 mars 2023. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2023 samt på bolagets hemsida. Aktieägarna i Linc uppmanas att skicka förslag till valberedningen via e-post till valberedning@linc.se eller post till Linc AB (publ), Att: Bolagsstämma 2023, Strandvägen 7A, 114 51 Stockholm.