Valberedning i Linc AB (publ) är utsedd.

Linc AB (publ) ("Linc") valberedning har som målsättning att valberedningens sammansättning ska överensstämma med Svensk kod för bolagsstyrning. I enlighet med principerna för tillsättande av valberedningen har det beslutats att valberedningen inför årsstämman 2024 ska bestå av företrädare utsedda av de tre största aktieägarna som var registrerade i bolagets aktieägarförteckning den 30 september 2023 samt styrelsens ordförande. Valberedningens huvudsyfte och ansvar är att lägga fram förslag till val och arvodering av ordförande och ledamöter i styrelsen samt revisorer till årsstämman 2024.

Den 30 september 2023 var de tre största aktieägarna i Linc; Bengt Julander & Cronhamn Invest AB (64,17 procent av rösterna), Nordea Fonder (4,77 procent av rösterna) och Enter Fonder (4,60 procent av rösterna). De tre ägarna som är representerade i valberedningen innehar totalt 73,55 procent av rösterna i bolaget. De har utsett följande representanter till valberedningen: 

  • Martin Julander som utsetts av Bengt Julander & Cronhamn Invest AB
  • Cecilia Persson som utsetts av Enter Fonder
  • Katarina Hammar som utsetts av Nordea Fonder
  • Bengt Julander, styrelsens ordförande

Beräkningen ovan är baserad på 57 910 447 aktier. Lincs årsstämma för räkenskapsåret 1 januari 2023 – 31 december 2023 kommer att äga rum i maj 2024 (datum kommuniceras senare). För att valberedningen ska ha möjlighet att överväga inkomna förslag med tillräcklig omsorg, ska förslag lämnas in senast den 18 mars 2024. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2024 samt på bolagets hemsida. Aktieägarna i Linc uppmanas att skicka förslag till valberedningen via e-post till valberedning@linc.se eller post till Linc AB (publ), Att: Bolagsstämma 2024, Vasagatan 28, 111 20 Stockholm.