EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRIALIEN, KANADA, JAPAN, ELLER ANNAT LAND I VILKET SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER MEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Linc AB (publ) (”Linc” eller ”Bolaget”), en av Nordens ledande life science-investerare, offentliggör idag Bolagets avsikt att genomföra en notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm (”Noteringen”) och genomföra en nyemission av aktier om cirka 1 200 miljoner kronor (”Erbjudandet”). Bolaget har genererat en genomsnittlig avkastning om 26 procent per år mellan 2010 och 2020. Linc avser att använda emissionslikviden till att skapa värde genom att investera i nya samt befintliga portföljbolag.

Huvudsyftet med Noteringen är att skapa bättre förutsättningar för en god fortsatt tillväxt, bredda Lincs ägarbas och ge en ökad tillgång till kapitalmarknaden. Lincs styrelse och ledning ser Noteringen som ett logiskt och viktigt steg för att främja Bolagets och dess portföljbolags fortsatta tillväxt och utveckling. Bolaget bedömer även att Noteringen kommer leda till ökad kännedom om Linc och därmed stärka Lincs profil och varumärke.

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har bedömt att Linc uppfyller gällande noteringskrav. Nasdaq Stockholm kommer att godkänna en ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm, under förutsättning att vissa villkor uppfylls, däribland att Linc inkommer med en ansökan om upptagande till handel och att spridningskravet uppfylls. Beroende på marknadsförhållanden förväntas Erbjudandet och Noteringen slutföras under andra kvartalet 2021.

Karl Tobieson, VD, kommenterar:
Jag har haft förmånen att få utveckla MedCap tillsammans med Linc de senaste 14 åren, innan jag tog över som VD för Linc, och har på nära håll sett vilken styrka som finns i att samarbeta med en långsiktig, kunnig och entreprenöriell ägare med ett brett nätverk inom den nordiska life science-industrin. Genom att bredda ägar- och utöka kapitalbasen kan vi ge många fler unga team och entreprenörer tillgång till Lincs metodiska och långsiktiga stöd för värdeskapande. Det är med stor glädje, entusiasm och ödmjukhet vi nu tar nästa steg i Lincs utveckling, stärkta av vår framgångsrika historia.

Bengt Julander, Ordförande, Grundare och Huvudägare, kommenterar:
Lincs fokus på att investera i produktorienterade bolag inom den nordiska life science-industrin har varit densamma sedan starten för 30 år sedan. Sedan dess har vi lärt oss enormt mycket och fått förmånen att tillsammans med duktiga entreprenörer, forskare, uppfinnare och företagsledare bygga Linc till där vi befinner oss idag. Genom att vi nu tagit in en meriterad ledning och i den planerade Noteringen ökar kapitalbasen skapar vi förutsättningar för att öka takten i vår investeringsverksamhet och därmed skapa ytterligare värde för såväl duktiga entreprenörer som våra framtida ägare.”

Om Linc
Linc grundades 1991 av huvudägaren och tillika styrelseordföranden Bengt Julander och är en investerare i produktorienterade bolag inom den nordiska life science-industrin. Bolaget investerar i och utvecklar främst små och medelstora life science-bolag med global potential inom medicinteknik- och läkemedelsbranschen. Investeringarna görs i såväl privata som publika bolag, samt i forsknings- respektive verksamhetsdrivande bolag.

Linc har under tidsperioden 2010–2020 genererat en genomsnittlig totalavkastning om cirka 26 procent per år och Bolagets substansvärde uppgick till cirka 2,5 miljarder kronor per den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt bestod Lincs portfölj av tio noterade life science-bolag[1] som utgjorde cirka 95 procent av substansvärdet och tio onoterade life science-bolag[2] som stod för resterande fem procent av substansvärdet. Calliditas Therapeutics, Sedana Medical och MedCap utgör Lincs tre största innehav i portföljen sett till andel av substansvärdet.

Bengt Julander är idag, direkt och indirekt genom sitt helägda bolag Cronhamn Invest AB, ensam ägare i Linc med 100,0 procent av kapitalet och rösterna.

Investeringsfilosofi och principer
Lincs affärsidé är att som ägare vara med och utveckla nordiska life science-bolag genom att bidra med kapital, kompetens, erfarenhet och ett industriellt nätverk inom respektive bolags verksamhetsområde. Bolaget anser att ägandet i portföljbolagen utövas aktivt, professionellt, långsiktigt och med en känsla för entreprenörskap. Linc säkerställer ett meningsfullt inflytande genom att ofta vara en av de största investerarna. Samtidigt värdesätter Bolaget delägande från ledning, anställda samt andra långsiktiga medinvesterare. Sammanfattningsvis har Linc följande fokus för sina investeringar:

 • Investeringar görs i storleksintervallet 25 – 250 miljoner kronor
 • Investeringar görs i både noterade och onoterade bolag
 • Investeringar i läkemedelsbolag görs i tidiga skeden medan investeringar i medicinteknik görs i något senare fas
 • Investeringar med flexibel ägarhorisont utan någon bortre gräns
 • Investeringar görs med fokus på egengenererat affärsflöde
 • Investeringar görs företrädesvis i företag med huvudkontor i Norden

Styrkor

 • Stark värdeskapande historik

Lincs portfölj har sedan den 31 december 2010 genererat en genomsnittlig årlig avkastning inklusive utdelningar om cirka 26 procent, vilket innebär att Linc genomgående har överträffat relevanta jämförelseindex. Under perioden 2017–2020 uppgick den genomsnittliga årliga avkastningen inklusive utdelningar till cirka 49 procent.

 • Exponering mot onoterade medicinteknik- och läkemedelsbolag med potential för värderealisering

Linc äger noterade och onoterade innehav på den nordiska life science-marknaden. Bolaget lägger stort fokus på aktivt ägande i portföljbolagen, särskilt i de onoterade bolagen där Linc ofta är med i ett tidigt skede och bidrar till värdeskapande aktiviteter. Lincs erfarenhet är att arbetet i de onoterade portföljbolagen ofta synliggjorts i samband med och efter att dessa har noterats. I de noterade innehaven bedömer Linc att det fortsatt finns god potential för värdeutveckling.

 • Aktiva ägare med brett nätverk

Linc äger onoterade bolag med stor potential för värdereskapande. Linc vidtar normalt en eller flera värdeskapande åtgärder vid investeringar i onoterade portföljbolag. Sådana åtgärder inkluderar bland annat att identifiera och tillsätta ledningspersoner och styrelse samt att dra nytta av Lincs vidsträckta nätverk för att därigenom skapa värde. Därutöver bistår Linc sina portföljbolag med rådgivning vid preklinisk- och klinisk utveckling.

 • Den nordiska life science-marknaden är en attraktiv marknad med starka underliggande trender

Den globala efterfrågan på nya läkemedel och medicinteknik förväntas fortsätta öka under överskådlig tid, drivet av faktorer såsom befolkningstillväxt, en åldrande befolkning och en växande medelklass i utvecklingsländer. Läkemedels- och medicinteknikbranscherna förväntas även påverkas positivt av generell ekonomisk tillväxt samt ökat utrymme för och behov av investeringar i innovation och digitalisering inom sjukvård.

 • Erfaren styrelse och ledning med bevisad förmåga att skapa värde

Linc har en erfaren styrelse och ledning med omfattande erfarenhet på den nordiska life science-marknaden och bevisad förmåga att skapa värde. Styrelsens ordförande, tillika huvudägaren, har över 30 års erfarenhet av investeringar och värdeskapande i branschen, och Bolagets verkställande direktör har mer än 17 års erfarenhet från investeringar och värdeskapande i branschen.

 • Strukturerad investeringsprocess med aktivt ägande i en portfölj med exponering mot flera intressanta nischsegment samt en strategi för diversifiering

Linc tillämpar en strukturerad process för att välja ut och genomföra nya investeringar, baserat på en kombination av inkommande förslag och utgående ”scouting”. Efter genomförd investering utövar Linc ett aktivt ägarskap, med fokus på att förstärka portföljbolagens verksamheter genom att bidra med industriell kompetens, nätverk, engagemang och resurser. En viktig del av Lincs investeringsstrategi är vidare att uppnå och bibehålla en diversifierad portfölj, bestående av noggrant utvalda bolag i flera intressanta nischsegment på den nordiska life science-marknaden.

 • Aktivt arbete för att uppnå såväl hållbara som positiva resultat

Linc investerar enbart inom life science, varmed Bolaget bidrar till hållbar utveckling. För Lincs del innebär det att Bolaget arbetar för att växa värdet på ägda portföljbolag som bidrar till människors välmående och förhindrar utanförskap på grund av sjukdom eller funktionshinder, vilket även medför att samhällskostnader minskas. Linc strävar efter att vara en stark bidragande faktor för att tillförsäkra hälsosamma liv och att främja välmående i alla åldrar.

Erbjudandet i korthet
Aktierna kommer att erbjudas till institutionella investerare i Sverige och internationellt (bortsett från USA), samt till allmänheten i Sverige. Alla erbjudanden och försäljningar utanför USA kommer att göras i enlighet med Regulation S under den amerikanska Securities Act från 1933.

Erbjudandet avses utgöras av nyemitterade aktier om cirka 1 200 miljoner kronor. Fullständiga villkor, anvisningar och instruktioner för Erbjudandet kommer att beskrivas i ett prospekt som upprättas av Bolaget med anledning av det avsedda Erbjudandet och som förväntas offentliggöras under andra halvan av maj samt publiceras på Lincs webbplats, www.linc.se.

Rådgivare
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (”SEB”) har anlitats som Global Coordinator och Joint Bookrunner i samband med erbjudandet och ABG Sundal Collier (”ABGSC”) är Joint Bookrunner. Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB är legal rådgivare till Linc AB och White & Case Advokat AB är legal rådgivare till SEB och ABGSC. I samband med Erbjudandet agerar SEB och Avanza Bank AB (publ) som Retail Distributors.

För mer information, vänligen kontakta:

Karl Tobieson, VD
Telefon: +46 (0)70 935 85 74
E-post: karl.tobieson@linc.se

Thomas Bergh, CFO
Telefon: +46 (0)72 231 45 00
E-post: thomas.bergh@linc.se

Johan Hähnel, Ansvarig för investerarrelationer
Telefon: +46 (0)70 605 63 34
E-post: johan.hahnel@linc.se

Viktig information
Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande eller en inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Linc.

Detta pressmeddelande lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som omnämns häri har inte, och kommer inte att, registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registreringskrav i enlighet med Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.

Värdepapperen som beskrivs häri har inte heller registrerats, och kommer inte att registreras,under tillämpliga värdepapperslagar i Australien, Kanada eller Japan och får inte, med vissa undantag, erbjudas eller säljas inom eller in i, eller till förmån för någon person vars registrerade adress finns i eller som är lokaliserad eller boende i, Australien, Kanada eller Japan. Det kommer inte att ske något publikt erbjudande av de värdepapper som beskrivs häri i Australien, Kanada eller Japan.

Ett eventuellt erbjudande av de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande kommer att lämnas genom ett prospekt. Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (och, med avseende på Storbritannien, den förordningen såsom den utgör del av inhemsk lag i Storbritannien genom European Union (Withdrawal) Act 2018) (”Prospektförordningen”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt.

I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige, och i Storbritannien, är detta pressmeddelande endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare inom medlemsstaten och Storbritannien på det sätt som avses i Prospektförordningen (såsom tillämplig), det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt godkänns i medlemsstaten eller i Storbritannien.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande endast till (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”), eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta dokument lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2) (a) – (d) i Ordern (alla personer i (i) och (ii) ovan benämns tillsammans ”relevanta personer”). Aktierna är endast tillgängliga för, och en inbjudan, ett erbjudande eller en överenskommelse avseende teckning, förvärv eller annat anskaffande av sådana värdepapper kommer endast att fullföljas med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer får inte agera på eller förlita sig på detta pressmeddelande eller något av dess innehåll. Personer som sprider detta dokument måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Detta pressmeddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är samtliga uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”tror”, ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”ska”, ”beräknas”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter, tillfälligheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra någon justerad syn på de framåtriktade uttalandena i syfte att spegla sådana händelser eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i denna kommunikation.

[1] AdderaCare, Arcoma, Calliditas Therapeutics, FluoGuide, InDex Pharmaceuticals, MedCap, Medivir, OncoZenge, Sedana Medical, Stille
[2] Animal Probiotics, Cinclus Pharma, Epicyt Pharma, Gesynta Pharma, nWise Ägare, Part Production Sweden, Sciety, Sixera Pharma, SweVet, Synartro