Linc, HealthCap och Fåhraeus Startup and Growth AB investerar gemensamt 66 miljoner kronor i läkemedelsbolaget Oncorena AB:s verksamhet och kliniska fas I/II studie av läkemedelskandidaten orellanin för behandling av avancerad njurcancer. I det fall den initiala delen av den kliniska studien ger positiva resultat har parterna för avsikt att finansiera den andra delen av studien med ytterligare 94 miljoner kronor. Lincs investering i den första delen av fas I/II-studien uppgår till cirka 28,9 miljoner kronor och investeringen i den andra delen av studien uppgår till cirka 41,1 miljoner kronor.

Investeringarna baseras på en s.k. pre-money värdering om 120 miljoner kronor. Förutsatt att båda finansieringarna genomförs uppgår Lincs totala investering till 70 miljoner kronor och resulterar i en ägarandel om drygt 20% efter full utspädning från framtida incitamentsprogram.

”Vi är mycket imponerade av vad teamet i Oncorena åstadkommit och ser stor potential i en behandling för en patientgrupp med extremt dålig prognos med dagens behandlingsregim. Orellanin har så här långt visat lovande potential i prekliniska studier att möta behovet av behandling för avancerad njurcancer givet dess tydliga selektivitet mot denna cancerform, som drabbar 50,000 personer årligen i Europa, USA och Japan”, säger Karl Tobieson, VD, Linc AB (publ).