Linc och Lantmännen investerar gemensamt 20 miljoner kronor i en explorativ studie inför en planerad fas IIa studie i projekt AF-16 med indikationen hjärnödem i samband med traumatisk hjärnskada. I det fall den explorativa studien ger positiva resultat har parterna för avsikt att finansiera en fas IIa studie med ytterligare 40 miljoner kronor vardera.

Investering sker inledningsvis med en konvertibel med konvertering på värderingen 50 miljoner kronor vid framgångsrika resultat samt en ytterligare investering om 40 miljoner kronor baserat på en s.k. pre-money värdering om 100 miljoner kronor. Förutsatt att båda finansieringarna genomförs uppgår Lincs totala investering till 50 miljoner kronor och resulterar i en ägarandel om drygt 24%.

”Vi är imponerade av de resultat som visats i pre-kliniska studier och den fas I studie som genomförts på friska försökspersoner. Behovet av kompletterande och effektiva behandlingsmetoder för den här patientkategorin är tydligt”, säger Karl Tobieson, VD, Linc AB (publ).

Den svenska upptäckten av Protein antisekretorisk faktor (Protein-AF) är ett direkt resultat av det förbud av antibiotika som tillväxtfrämjande medel i foder som genomfördes 1986. Ett gemensamt vetenskapligt projekt inleddes då som kombinerade expertis från veterinärmedicin, mikrobiologi, infektionssjukdomar och immunologi. AF-16 är en aktiv sekvens av Protein-AF som reglerar flödet av vätska och joner över cellmembran. Lantmännen stöttar forskning om detta protein för närvarande inom sitt dotterbolag Lantmännen Medical AB. Företaget utvecklar AF-16 (en 16 aminosyrapeptid), den aktiva delen av det endogena Protein-AF, för akut intravenös behandling som minskar ödembildning hos TBI-patienter (Traumatic Brain Injury).