EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRIALIEN, KANADA, JAPAN, ELLER ANNAT LAND I VILKET SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER MEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Den 19 maj 2021 offentliggjorde Linc AB (publ) (”Linc” eller ”Bolaget”) prospektet och prisintervallet med anledning av noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm (”Noteringen”) och nyemissionen av aktier om cirka 1 200 miljoner kronor (”Erbjudandet”). Linc meddelade att det slutgiltiga priset per aktie (”Erbjudandepriset”) förväntas fastställas inom prisintervallet 56 – 73 kronor per aktie (”Prisintervallet”) och till en premie i förhållande till substansvärdet per den 26 maj 2021 som inte understiger 5 procent eller överstiger 10 procent. Med anledning av detta offentliggör Linc idag ett uppdaterat substansvärde per den 26 maj 2021 som uppgår till 2 442,0 miljoner kronor motsvarande 61,0 kr per aktie. Det slutliga Erbjudandepriset kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande omkring den 27 maj 2021.

Substansvärde per den 26 maj 2021

I tabellen nedan beskrivs ett uppdaterat substansvärde per den 26 maj 2021. Samtlig information som avser Lincs onoterade innehav, övriga tillgångar och skulder (exklusive uppskjuten skatt) är hämtad från Lincs interna redovisningssystem per den 30 april 2021. Verkligt värde för de noterade innehaven är baserade på aktiekurser per den 26 maj 2021 och antalet aktier/andelar är hämtat från Bolagets interna redovisningssystem per den 30 april 2021 med undantag för antal aktier/andelar i Sedana Medical som har justerats för den split som genomfördes 26 maj 2021. Ägarandelarna för Calliditas Therapeutics, OncoZenge, Synartro och Cinclus Pharma har ökat mellan den 31 mars 2021 och den 30 april 2021 på grund av förvärv av aktier under perioden. Uppskjuten skatt som avser de noterade innehaven har beräknats baserat på verkligt värde per den 26 maj 2021 och skattemässiga anskaffningsvärden per den 30 april 2021. Vidare utgörs uppskjuten skatt av en periodiseringsfond som avser historiska skattemässiga bokslutsdispositioner för 2018, samt outnyttjade skattemässiga förluster från tidigare år. Dessa är hämtade från Lincs interna redovisningssystem per den 30 april 2021.

Väsentliga investeringar efter den 30 april är teckning av 3 071 510 aktier i OssDsign AB motsvarande cirka 23,8 miljoner kronor, teckning av 4 729 729 aktier i Initiator Pharma A/S motsvarande cirka 17,5 miljoner kronor samt teckning av 52 630 aktier i FluoGuide A/S motsvarande cirka 5,0 miljoner kronor. Per den 26 maj 2021 var nettoskulden cirka 175,4 miljoner kronor.

Kapitalandel1 Aktiekurs (kr) Antal aktier/andelar1 Verkligt värde (Mkr) Andel av substansvärde
2021-05-26 Noterade innehav
AdderaCare 23,2% 6,3 7 812 500 49,1 2,0%
Arcoma 26,9% 20,5 3 445 131 70,6 2,9%
Calliditas Therapeutics 10,3% 124,8 5 136 108 641,0 26,2%
FluoGuide 6,8% 96,6 718 500 69,4 2,8%
InDex Pharmaceuticals 13,1% 1,6 69 920 567 110,2 4,5%
MedCap 20,0% 206,5 2 965 946 612,5 25,1%
Medivir 10,5% 8,0 5 840 172 46,4 1,9%
OncoZenge 8,2% 10,0 957 354 9,5 0,4%
OssDsign2 0,0% ej tillämpligt ej tillämpligt 2,5 0,1%
Sedana Medical 8,2% 87,5 7 598 804 664,9 27,2%
Stille 42,2% 120,0 2 036 355 244,4 10,0%
Summa noterade innehav 2 520,4 103,2%
2021-04-30
Summa onoterade innehav
138,2 5,7%
Övriga tillgångar och skulder3 -216,7 -8,9%
Substansvärde 2 442,0 100,0%
1 Lincs kapitalandelar och antal aktier/andel i respektive innehav är hämtade från Bolagets interna redovisningssystem per den 30 april 2021.

2 Lincs innehav i OssDsign per den 30 april 2021 består av teckningsrätter till ett värde motsvarande 2,5 miljoner kronor. Sedan den 30 april 2021 har Linc tecknat 3 071 510 aktier i OssDsign motsvarande cirka 23,8 miljoner kronor. Dessutom har Linc erhållit ytterligare allokering motsvarande cirka 1,9 miljoner kronor med likviddag efter dagen för Prospektet.

3 Varav 18,4 miljoner kronor avser kapitalförsäkring hos Avanza per den 30 april 2021, 7,0 miljoner kronor avser likvida medel per den 30 april 2021 och -139,2 miljoner kronor avser utnyttjad depåkredit per den 30 april 2021. Vidare avser -124,1 miljoner kronor uppskjuten skatteskuld som har beräknats per den 26 maj 2021. I beräkningen av uppskjuten skatteskuld ingår en periodiseringsfond om -3,2 miljoner kronor som avser historiska skattemässiga bokslutsdispositioner för 2018, samt outnyttjade skattemässiga förluster från tidigare år om 22,3 miljoner kronor.

Källa: Bolagets interna redovisningssystem per den 30 april 2021 och Nasdaq Stockholm per den 26 maj 2021.

Rådgivare

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (”SEB”) har anlitats som Global Coordinator och Joint Bookrunner i samband med erbjudandet och ABG Sundal Collier (”ABGSC”) är Joint Bookrunner. Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB är legal rådgivare till Linc AB och White & Case Advokat AB är legal rådgivare till SEB och ABGSC. I samband med Erbjudandet agerar SEB och Avanza Bank AB (publ) som Retail Distributors.

För mer information, vänligen kontakta:

Karl Tobieson, VD

Telefon: +46 (0)70 935 85 74
E-post: karl.tobieson@linc.se

Thomas Bergh, CFO

Telefon: +46 (0)72 231 45 00
E-post: thomas.bergh@linc.se

Johan Hähnel, Ansvarig för investerarrelationer

Telefon: +46 (0)70 605 63 34
E-post: johan.hahnel@linc.se

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande eller en inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Linc.

Detta pressmeddelande lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som omnämns häri har inte, och kommer inte att, registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registreringskrav i enlighet med Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.

Värdepapperen som beskrivs häri har inte heller registrerats, och kommer inte att registreras,under tillämpliga värdepapperslagar i Australien, Kanada eller Japan och får inte, med vissa undantag, erbjudas eller säljas inom eller in i, eller till förmån för någon person vars registrerade adress finns i eller som är lokaliserad eller boende i, Australien, Kanada eller Japan. Det kommer inte att ske något publikt erbjudande av de värdepapper som beskrivs häri i Australien, Kanada eller Japan.

Ett erbjudande av de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande lämnas genom ett prospekt. Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (och, med avseende på Storbritannien, den förordningen såsom den utgör del av inhemsk lag i Storbritannien genom European Union (Withdrawal) Act 2018) (”Prospektförordningen”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt.

I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige, och i Storbritannien, är detta pressmeddelande endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare inom medlemsstaten och Storbritannien på det sätt som avses i Prospektförordningen (såsom tillämplig), det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt godkänns i medlemsstaten eller i Storbritannien.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande endast till (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”), eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta dokument lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2) (a) – (d) i Ordern (alla personer i (i) och (ii) ovan benämns tillsammans ”relevanta personer”). Aktierna är endast tillgängliga för, och en inbjudan, ett erbjudande eller en överenskommelse avseende teckning, förvärv eller annat anskaffande av sådana värdepapper kommer endast att fullföljas med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer får inte agera på eller förlita sig på detta pressmeddelande eller något av dess innehåll. Personer som sprider detta dokument måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Detta pressmeddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är samtliga uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”tror”, ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”ska”, ”beräknas”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter, tillfälligheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra någon justerad syn på de framåtriktade uttalandena i syfte att spegla sådana händelser eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i denna kommunikation.