Stämman beslutade att välja Bengt Julander, Anders Hansen, Ullrika Dellby samt Marianne Dicander Alexandersson till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Bengt Julander valdes till ordförande.

Stämman beslutade att arvode till styrelsens ordförande skall utgå med 420 000 kronor och styrelsens ledamöter med 210 000 kronor för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

Det beslutades att välja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor med Leonard Daun som huvudansvarig revisor samt att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Resultat- och balansräkning för bolaget samt investmentföretaget fastställdes och styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret januari-december 2021.

Det beslutades att ingen utdelning skall genomföras.