Stämman beslutade att välja Bengt Julander, Anders Hansen, Ullrika Dellby samt Marianne Dicander Alexandersson till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Bengt Julander valdes till ordförande.
 
Stämman beslutade att arvode till styrelsens ordförande skall utgå med 463 000 kronor och styrelsens ledamöter med 231 500 kronor för tiden intill utgången av nästa årsstämma. Extra arvode om 46 300 kronor skall utgå till ledamöter av revisionskommittén.
 
Det beslutades att välja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor med Patric Kruse som huvudansvarig revisor samt att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.
 
Resultat- och balansräkning för bolaget samt investmentföretaget fastställdes och styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret januari-december 2023.
 
Det beslutades att ingen utdelning skall genomföras.