Stämmokommuniké årsstämma 11 maj 2023

Stämman beslutade att välja Bengt Julander, Anders Hansen, Ullrika Dellby samt Marianne Dicander Alexandersson till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Bengt Julander valdes till ordförande.Stämman beslutade att arvode till styrelsens...

Kallelse Årsstämma i Linc AB den 11 maj 2023

Aktieägarna i Linc AB (publ), ”Bolaget”, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 maj 2023, kl. 17.00 på Kungsträdgårdsgatan 10 i Stockholm (Stora Salen – Jernkontoret).Anmälan m.m.För att utöva sin rösträtt och delta på årsstämman personligen eller genom ombud...

Stämmokommuniké årsstämma 11 maj 2022

Stämman beslutade att välja Bengt Julander, Anders Hansen, Ullrika Dellby samt Marianne Dicander Alexandersson till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Bengt Julander valdes till ordförande.Stämman beslutade att arvode till styrelsens...

Kallelse Årsstämma i Linc AB den 11 maj 2022

Aktieägarna i Linc AB (publ), ”Bolaget”, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 11 maj 2022, kl. 17.00 på Wallingatan 26A i Stockholm (Biblioteket – Apotekarsocieteten). Styrelsen har, i enlighet med 7 kap. 4a § aktiebolagslagen och Bolagets bolagsordning, beslutat...