Stämmokommuniké årsstämma 11 maj 2023

Stämman beslutade att välja Bengt Julander, Anders Hansen, Ullrika Dellby samt Marianne Dicander Alexandersson till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Bengt Julander valdes till ordförande.Stämman beslutade att arvode till styrelsens...

Substansvärde 2023 04 30

Lincs substansvärde per den 30 april 2023 uppgick till 56,6 kr per aktie. Avkastningen på substansvärdet per aktie under månaden uppgick till 2,8%. Substansvärdets fördelning den 30 april 2023 KapitalandelAktiekurs(SEK)Verkligt värde(mkr)Kronor per...

Delårsrapport Linc AB (publ) 1 januari – 31 mars 2023

Avkastningen på substansvärdet var 9,6% det första kvartalet 2023. Substansvärdet uppgick till 3 189 mkr (3 228 mkr) per den 31 mars 2023 (55,1 kronor per aktie), en ökning om 280 mkr (-404 mkr) under det första kvartalet.Avkastning på substansvärdet per aktie uppgick...

Kallelse Årsstämma i Linc AB den 11 maj 2023

Aktieägarna i Linc AB (publ), ”Bolaget”, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 maj 2023, kl. 17.00 på Kungsträdgårdsgatan 10 i Stockholm (Stora Salen – Jernkontoret).Anmälan m.m.För att utöva sin rösträtt och delta på årsstämman personligen eller genom ombud...

Årsredovisningen 2022 offentliggjord

Idag, torsdagen den 23 mars 2023, publicerar Linc AB (publ) sin årsredovisning för verksamhetsåret 2022 på bolagets hemsida www.linc.se.Årsredovisningen distribueras per post till de aktieägare som aktivt har beställt detta via info@linc.se. KontakterKarl...