Delårsrapport Linc AB (publ) 1 januari – 30 juni 2024

Avkastningen på substansvärdet var 29,0% det andra kvartalet 2024 och 31,2% det första halvåret 2024. Substansvärdet uppgick till 4 631 mkr (3 078 mkr) per den 30 juni 2024 (80,0 kronor per aktie), en ökning om 1 041 mkr (-112 mkr) under det andra kvartalet och 1 102...

Stämmokommuniké årsstämma 15 maj 2024

Stämman beslutade att välja Bengt Julander, Anders Hansen, Ullrika Dellby samt Marianne Dicander Alexandersson till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Bengt Julander valdes till ordförande. Stämman beslutade att arvode till styrelsens...

Delårsrapport Linc AB (publ) 1 januari – 31 mars 2024

Avkastningen på substansvärdet var 1,7% det första kvartalet 2024. Substansvärdet uppgick till 3 590 mkr (3 189 mkr) per den 31 mars 2024 (62,0 kronor per aktie), en ökning om 61 mkr (280 mkr) under det första kvartalet.Avkastning på substansvärdet per aktie uppgick...

Kallelse Årsstämma i Linc AB den 15 maj 2024

Aktieägarna i Linc AB (publ), ”Bolaget”, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 15 maj 2024, kl. 17.30 på Vasagatan 28 i Stockholm (Rum 312 – Posthuset). Anmälan m.m.För att utöva sin rösträtt och delta på årsstämman personligen eller genom ombud måste aktieägare...

Årsredovisningen 2023 offentliggjord

Idag, torsdagen den 21 mars 2024, publicerar Linc AB (publ) sin årsredovisning för verksamhetsåret 2023 på bolagets hemsida www.linc.se.Årsredovisningen distribueras per post till de aktieägare som aktivt har beställt detta via info@linc.se. KontakterKarl...