Linc AB:s valberedning inför årsstämma 2024

Valberedning i Linc AB (publ) är utsedd. Linc AB (publ) ("Linc") valberedning har som målsättning att valberedningens sammansättning ska överensstämma med Svensk kod för bolagsstyrning. I enlighet med principerna för tillsättande av valberedningen har det...

Stämmokommuniké årsstämma 11 maj 2023

Stämman beslutade att välja Bengt Julander, Anders Hansen, Ullrika Dellby samt Marianne Dicander Alexandersson till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Bengt Julander valdes till ordförande.Stämman beslutade att arvode till styrelsens...

Kallelse Årsstämma i Linc AB den 11 maj 2023

Aktieägarna i Linc AB (publ), ”Bolaget”, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 maj 2023, kl. 17.00 på Kungsträdgårdsgatan 10 i Stockholm (Stora Salen – Jernkontoret).Anmälan m.m.För att utöva sin rösträtt och delta på årsstämman personligen eller genom ombud...

Linc AB:s valberedning inför årsstämma 2023

Linc AB:s (publ) ("Linc") valberedning har som målsättning att valberedningens sammansättning ska överensstämma med Svensk kod för bolagsstyrning. I enlighet med principerna för tillsättande av valberedningen har det beslutats att valberedningen inför...

Stämmokommuniké årsstämma 11 maj 2022

Stämman beslutade att välja Bengt Julander, Anders Hansen, Ullrika Dellby samt Marianne Dicander Alexandersson till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Bengt Julander valdes till ordförande.Stämman beslutade att arvode till styrelsens...