Stämmokommuniké årsstämma 15 maj 2024

Stämman beslutade att välja Bengt Julander, Anders Hansen, Ullrika Dellby samt Marianne Dicander Alexandersson till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Bengt Julander valdes till ordförande. Stämman beslutade att arvode till styrelsens...

Substansvärde 2024 04 30

Lincs substansvärde per den 30 april 2024 uppgick till 66,5 kr per aktie. Avkastningen på substansvärdet per aktie under månaden uppgick till 7,3%. Substansvärdets fördelning den 30 april 2024 KapitalandelAktiekurs(SEK)Verkligt värde(mkr)Kronor per...

Delårsrapport Linc AB (publ) 1 januari – 31 mars 2024

Avkastningen på substansvärdet var 1,7% det första kvartalet 2024. Substansvärdet uppgick till 3 590 mkr (3 189 mkr) per den 31 mars 2024 (62,0 kronor per aktie), en ökning om 61 mkr (280 mkr) under det första kvartalet.Avkastning på substansvärdet per aktie uppgick...

Kallelse Årsstämma i Linc AB den 15 maj 2024

Aktieägarna i Linc AB (publ), ”Bolaget”, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 15 maj 2024, kl. 17.30 på Vasagatan 28 i Stockholm (Rum 312 – Posthuset). Anmälan m.m.För att utöva sin rösträtt och delta på årsstämman personligen eller genom ombud måste aktieägare...