Substansvärde 2021 08 31

Lincs substansvärde per den 31 augusti 2021 uppgick till 65,0 kr per aktie. Avkastningen på substansvärdet per aktie under månaden uppgick till 2,2%. Substansvärdets fördelning den 31 augusti 2021 KapitalandelAktiekurs(SEK)Antal AktierVerkligt värde(mkr)Kronor per...

Substansvärde 2021 07 31

Lincs substansvärde per den 31 juli 2021 uppgick till 63,6 kr per aktie. Avkastningen på substansvärdet per aktie under månaden uppgick till 4,1%. Substansvärdets fördelning den 31 juli 2021 KapitalandelAktiekurs(SEK)Antal AktierVerkligt värde(mkr)Kronor per...

Delårsrapport Linc AB (publ) 1 januari – 30 juni 2021

Avkastningen på substansvärdet var -3,8% det andra kvartalet 2021 och -5,1% det första halvåret 2021. Substansvärdet uppgick till 3 535 Mkr (1 881 Mkr) per den 30 juni 2021 (61,0 kronor per aktie), en minskning om 128 mkr under halvåret, varav -93 mkr under andra...

Ökat antal aktier och röster i Linc AB (publ)

Det totala antalet aktier och röster i Linc AB (publ), org.nr 556232-0811 (”Linc”), har under juni månad ändrats till följd av att 17 910 447 nya aktier har emitterats i samband med en nyemission samt upptagande till handel av Lincs aktier på Nasdaq Stockholm. Efter...

Utnyttjande av övertilldelningsoptionen i börsnoteringen av Linc

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRIALIEN, KANADA, JAPAN, ELLER ANNAT LAND I VILKET SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER MEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER....