Substansvärde 2024 05 31

Lincs substansvärde per den 31 maj 2024 uppgick till 83,7 kr per aktie. Avkastningen på substansvärdet per aktie under månaden uppgick till +25,8%.  KapitalandelAktiekurs(SEK)Verkligt värde(mkr)Kronor per aktie(SEK)Andel (%)Arcoma29%15,558,8 1,01,2%Calliditas...

Stämmokommuniké årsstämma 15 maj 2024

Stämman beslutade att välja Bengt Julander, Anders Hansen, Ullrika Dellby samt Marianne Dicander Alexandersson till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Bengt Julander valdes till ordförande. Stämman beslutade att arvode till styrelsens...

Substansvärde 2024 04 30

Lincs substansvärde per den 30 april 2024 uppgick till 66,5 kr per aktie. Avkastningen på substansvärdet per aktie under månaden uppgick till 7,3%. Substansvärdets fördelning den 30 april 2024 KapitalandelAktiekurs(SEK)Verkligt värde(mkr)Kronor per...

Kallelse Årsstämma i Linc AB den 15 maj 2024

Aktieägarna i Linc AB (publ), ”Bolaget”, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 15 maj 2024, kl. 17.30 på Vasagatan 28 i Stockholm (Rum 312 – Posthuset). Anmälan m.m.För att utöva sin rösträtt och delta på årsstämman personligen eller genom ombud måste aktieägare...